Skip to main content

Shërbimi i Ujësjellës Kanalizimeve

 

Mirësevini

Portali i konsumatorëve është një instrument ndërvepues që bashkon konsumatorët dhe ofruesit e shërbimeve të furnizimit me ujë dhe kanalizime. Në kuadrin e bashkëjetesës komunitare, ai synon jo vetëm edukimin e konsumatorëve për tu bërë më të përgjegjshëm  për të drejtat dhe detyrimet e tyre, por njëkohësisht shërben edhe për të lehtësuar kërkesat që ata kanë në përditshmërinë jetësore, për sa i takon këtyre shërbimeve. Portali ndihmon gjithashtu ofruesit e shërbimeve të furnizimit me ujë dhe kanalizime, jo vetëm për të kuptuar nevojat e konsumatorëve por edhe adresimin e tyre në mënyrë sa më efektive, me qellim përmirësimin e cilësisë së shërbimeve UK&ITUN, sigurimin e një mjedisi sa më të pastër, duke kontribuar kështu në përmirësimin e cilësisë së jetës.  

 

Kërko Qytetin Tënd

Harta kombëtare mbi nivelin dhe cilësinë e shërbimeve UK&ITUN

Vlerësimi i performancës në cdo industri përfshirë edhe sektorin e UK&ITUN, bëhet nëpërmjet treguesve të punës. Ata janë të shumtë me qëllim matjen e performancës në të gjitha fushtat e veprimtarisë të shoqërisë UK (organizative, menaxheriale, financiare dhe atë të cilësisë së shërbimeve). Në këndvështrimin e klientit apo konsumatorit, me interes janë treguesit që kanë të bëjnë me nivelin e shërbimeve UK&ITUN të ofruara nga shoqëria, si dhe treguesit e cilësisë së furnizimit me ujë të pijshëm. Këta tregues pasqyrohen qartësisht në hartën kombëtare të Portalit të Konsumatorit.


Mbulimi me Ujësjellës

Tregon % e popullsisë që aktualisht i ofrohet shërbimi i furnizimit me ujë, kundrejt totalit të popullsisë që jeton në zonën e juridiksionit të shoqërisë UK / Bashkisë.

 • 0-49.99%
 • 50-76.99%
 • 77-89.99%
 • 90-100%

Mbulimi me Kanalizime

Tregon % e popullsisë që aktualisht është e lidhur me sistemin e kanalizimeve, kundrejt totalit të popullsisë që jeton në zonën e juridiksionit të shoqërisë UK / Bashkisë.

 • 0-34.99%
 • 35-49.99%
 • 50-79.99%
 • 80-100%

Mbulimi me shërbimin e ITUN

Tregon % e popullsisë që aktualisht i ofrohet shërbimi i trajtimit të ujrave të ndotura (nëpërmjet sistemit të kanalizimeve apo transportimit me autobot), kundrejt totalit të popullsisë që jeton në zonën e juridiksionit të shoqërisë UK / Bashkisë.

 • 0-4.99%
 • 5-49.99%
 • 50-69.99%
 • 70-100%

Vashdimësia e shërbimit (Orë/Ditë)

Tregon sa orë në ditë zgjat mesatarisht furnizimi me ujë nga rrjeti i ujësjellësit. Kohëzgjatja ditore e furnizimit me ujë mund të jetë e ndryshme nga një nënzonë në tjetrën por, “Vazhdimësia e shërbimit”, është tregues që shpreh kohëzgjatjen mesatare ditore, referuar një periudhe të caktuar. Objektivi është 24 orë/ditë.

 • 0-7.9
 • 8-11.9
 • 12-19.9
 • 20-24

Norma e Sigurisë (Klori Mbetës)

Tregon % e kampioneve që rezultojnë me gjurmë klori brënda normave të lejuara të përmbajtjes së tij në ujë, kundrejt totalit të kampineve të testuara për klorin mbetës.

 • 0-79.99%
 • 80-89.99%
 • 90-99.99%
 • 100%

Norma e Sigurisë (Koliformën)

Tregon % e kampioneve që rezultojnë negative sa i përket përmbajtjes së koliformiës në ujë, kundrejt totalit të kampineve të testuara për koliformën.

 • 0-79.99%
 • 80-89.99%
 • 90-99.99%
 • 100%

Shënim: Të dhënat e shfaqura në këtë hartë sigurohen nga AKUM.

Kjo faqe interneti është prodhuar me mbështetjen financiare të Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.