Skip to main content

Ujësjellësi

Supply Problems

Probleme me Furnizimin?

Zbuloni se çfarë po ndodh me ujin tuaj.

Incidentet aktuale
Works in your area

Punime në Qytetin Tuaj

Shikoni ku po punohet në hartën e qytetit.

Harta e qytetit online
Report a leak

Lajmërime dhe Të Reja

Informohuni për punën tonë në qytet.

Lexo më shumë
Pay my bill

Si të paguani Faturën Tuaj

Zbuloni mënyrat se si mund të paguani.

Mënyrat e pagesës

Çfarë bëjmë

Uji i Pijshëm

Furnizimi 24 ore me ujë te pijshëm është sfida kryesore ne te ardhmen. Rritja e cilësisë se shërbimit, eliminimi i humbjeve ne rrjet duke përmirësuar infrastrukturën e shpërndarjes se rrjetit, pjese e punës sonë.

Ujërat e Ndotura

Misioni yne eshte te ofrojme zgjidhje ekologjike per problemet e trajtimit te ujerave te zeza , te siguroje cilesi maksimale te ujit te trajtuar ne trupin prites det sipas kerkesave dhe standarteve me te mira europiane dhe legjislacioni ne fuqi.

COVID-19

Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, nuk ka prova që virusi COVID-19 transmetohet nga uji i pijshëm, e po ashtu nuk ka prova që ai transmetohet përmes sistemeve të ujërave të ndotura.
Kur shpërthimi i kësaj sëmundjeje infektive po rrezikon shëndetin e njerëzve, shërbimet e ujësjellës-kanalizimeve luajnë një rol jetik për t’u siguruar qytetarëve funksionimin e sistemeve të furnizimit me ujë dhe kanalizime, duke marrë masat e duhura për parandalimin e transmetimit të virusit COVID-19 nga njeriu tek njeriu.

 

Cilësia e Ujit në kohën e COVID-19

Ju nevojitet një përgjigje?

   

  Kjo akt marrëveshje mund te zgjidhet nga ana e Sh.a ”Ujësjellës Kanalizime” Bulqizë ne momentin me të pare, qe klienti nuk e respekton atë lidhur me rregullshmërinë e pagesave si dhe kur ai nuk paguan detyrimet e tjera mujore ndaj Sh.a ”Ujësjellës Kanalizime” Bulqizë.

  Ne ketë rast, klientit i ndërpritet furnizimi me ujë deri ne likuidimin total te detyrimeve. Klienti pasi e lexon dhe bie dakord me ketë akt marrëveshje e firmos atë. Bashkangjitur aktmarrëveshjes ,fatura përmbledhëse e debisë dhe një kopje e kartës se identitetit. Përveç këstit do te paguhet edhe muaji I radhës.

  Ndaloni urgjentishtë përdorimin e ujit për konsum dhe njoftoni në faqen e WEB-it ose në numrin e telefonit nr.0676089000 .Per cdo sqarim me te hollesishem paraqituni pranë zyrës së konumatorit të UKB sh.a

  Njoftoni UKB sh.a  nëpërmjet  kërkesës në faqen e WEB-it, ose numrin e telefonit  0676089000.

  Gjithashtu mund të paraqiteni pranë zyrës së konsumatorit të UKB sh.a . Kërkesa duhet të bëhet brenda 15 ditëve nga lëshimi i faturës.

  Konsultohuni  për orarin e furnizimit të paraqitur nga UKB sh.a , në faqen e WEB-it ose në numrin e telefonit 0676089000. 

  Për çdo sqarim më të hollesishëm paraqituni pranë zyrës së konsumatorit të UKB sh.a


Nuk morët një përgjigje nga pyetjet më lartë?
Vizitoni seksionin Pyetje / Përgjigje.

Lexo më shumë

Kjo faqe interneti është prodhuar me mbështetjen financiare të Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.