Skip to main content

Tarifat

Për prodhimin e ujit të pijshëm, transmetimin dhe furnizimin me ujë të konsumatorëve, largimin e ujrave të ndotura apo edhe trajtimin e tyre, janë të angazhuar punonjësit e shoqërisë sonë, të cilët vlerësohen nëpërmjet kostos së punës. Këto procese në përditshmërinë e tyre, shoqërohen me  konsum të energjisë elektrike, materialeve e kimikateve të ndryshme. Shoqëria e Ujësjellës Kanalizimeve, për të zhvilluar aktivitetin e saj ka detyrime kundrejt shtetit për tatime e taksa.

Ofrimi i shërbimeve të Ujësjellës-Kanalizimeve dhe trajtimi i ujrave të ndotura në vazhdimësi, kërkon mirëmbajtje të sistemeve ekzistuese dhe investime të reja për cilësi më të mirë dhe standarde më të larta shërbimi. Të gjithë këta elementë të marrë së bashku, pasqyrojnë atë që quhet kosto e shërbimeve. Këto kosto duhet të rikuperohen nëpërmjet të ardhurave që vijnë nga faturimi i ujit të pijshëm, ujrave të ndotura (kanalizimeve) dhe ITUN, me tarifat përkatëse. 

Kompetencën e miratimit të tarifave të ujit për konsum publik, e ka Enti Rregullator i Ujit. 

 

Tarifat aktuale për Furnizimin me Ujë dhe Kanalizime, për Sh.a. Ujësjellës Kanalizime Dibër:

Kategoritë e Klientëve

Tarifë Volumetrike për Furnizim me Ujë
(Lekë/mᶾ)

Tarifë Volumetrike për KUN 
(Lekë/mᶾ)

Klientë Familjarë

27

10

Klientë Familjarë (çezma publike)

 24

10

Klientë Publik

65

15

Klientë Privat

85

18

Për prodhimin e ujit të pijshëm, transmetimin dhe furnizimin me ujë të konsumatorëve, janë të angazhuar punonjësit e shoqërisë sonë, të cilët vlerësohen nëpërmjet kostos së punës. Këto procese në përditshmërinë e tyre, shoqërohen me konsum të energjisë elektrike, materialeve e kimikateve të ndryshme. Shoqëria e Ujësjellës Kanalizimeve, për të zhvilluar aktivitetin e saj ka detyrime kundrejt shtetit për tatime e taksa.

Ofrimi i shërbimeve të furnizimit me ujë në vazhdimësi, kërkon mirëmbajtje të sistemeve ekzistuese dhe investime të reja për cilësi më të mirë dhe standarde më të larta shërbimi. Të gjithë këta elementë të marrë së bashku, pasqyrojnë atë që quhet kosto e shërbimeve. Këto kosto duhet të rikuperohen nëpërmjet të ardhurave që vijnë nga faturimi i ujit të pijshëm, me tarifat përkatëse.

Kompetencën e miratimit të tarifave të ujit për konsum publik, e ka Enti Rregullator i Ujit.

Tarifat aktuale për Furnizimin me Ujë dhe Kanalizime, për Sh.a. Ujësjellës Kanalizime Bulqizë:

Kategoritë e Klientëve

Tarifë Volumetrike për Furnizim me Ujë (Lekë/mᶾ)

Tarifë Fikse

(Lekë/klient/muaj)

Klientë Familjarë

17

100

Klientë Publik

55

100

Klientë Privat

75

100

Klientë të vecantë (spitali)

45

100

 

Për prodhimin e ujit të pijshëm, transmetimin dhe furnizimin me ujë të konsumatorëve, largimin e ujrave të ndotura apo edhe trajtimin e tyre, janë të angazhuar punonjësit e shoqërisë sonë, të cilët vlerësohen nëpërmjet kostos së punës. Këto procese në përditshmërinë e tyre, shoqërohen me  konsum të energjisë elektrike, materialeve e kimikateve të ndryshme. Shoqëria e Ujësjellës Kanalizimeve, për të zhvilluar aktivitetin e saj ka detyrime kundrejt shtetit për tatime e taksa.

Ofrimi i shërbimeve të Ujësjelës-Kanalizimeve dhe trajtimi i ujrave të ndotura në vazhdimësi, kërkon mirëmbajtje të sistemeve ekzistuese dhe investime të reja për cilësi më të mirë dhe standarde më të larta shërbimi. Të gjithë këta elemntë të marrë së bashku, pasqyrojnë atë që quhet kosto e shërbimeve. Këto kosto duhet të rikuperohen nëpërmjet të ardhurave që vijnë nga faturimi i ujit të pijshëm, ujrave të ndotura (kanalizimeve) dhe ITUN, me tarifat përkatëse.

Kompetencën e miratimit të tarifave të ujit për konsum publik, e ka Enti Rregullator i Ujit.

 

Tarifat aktuale për Furnizimin me Ujë dhe Kanalizime, për Sh.a. Ujësjellës Kanalizime Mat:

Kategoritë e Klientëve

Tarifë Volumetrike për Furnizim me Ujë
(Lekë/mᶾ)

Tarifë Volumetrike për KUN
(Lekë/mᶾ)

Klientë Familjarë

23

2

Klientë Publik

60

4

Klientë Privat

80

6

 

Kjo faqe interneti është prodhuar me mbështetjen financiare të Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.