Skip to main content

Uji i Pijshëm

Prodhimi i Ujit të Pijshëm

Sh.a.UK Dibër shfrytëzon burime ujore nëntokësore. Nëpërmjet këtyre burimeve, shoqëria prodhon mesatarisht 2 milion m3 ujë në vit nëpërmjet 1 sistemi me rrjedhje të lirë. Volumi i ujit të prodhuar tërësisht vlerësohet.

Rrjeti Shpërndarës

Sh.a.UK Dibër administron një rrjet ujësjellësi prej 90 km nga I cili 27 km rrjet kryesor dhe 63 km rrjet shpërndarës.

Sh.a.UK Dibër ofron shërbimin e furnizimit me ujë të pijshëm për rreth 28,6 mijë banorë dhe ka të regjistruar 8,684 klientë nga të cilët 4,091 janë të paisur me matës konsumi. Shoqëria zbaton një program të rregullt pune për dedektimin e humbjeve të ujit si dhe ka një sistem të formalizuar për regjistrimin e ankesave të konsumatorëve. 

Kjo faqe interneti është prodhuar me mbështetjen financiare të Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.