Skip to main content

Lajme

NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE

R E P U B L I K A    E    S H Q I P Ë R I S Ë

UJËSJELLËS   KANALIZIME DURRËS sh.a.

NJOFTIM FITUESI

R E P U B L I K A    E    S H Q I P Ë R I S Ë

UJËSJELLËS  KANALIZIME DURRËS sh.a.

Publikimi I rezultatatit per perzgjedhjen e fazes se pare te konkurimit

R E P U B L I K A    E    S H Q I P Ë R I S Ë

UJËSJELLËS   KANALIZIME DURRËS sh.a.

PUBLIKIMI I REZULTATATIT PËR PËRZGJEDHJEN E FAZËS SË PARË TË KONKURIMIT

R E P U B L I K A    E    S H Q I P Ë R I S Ë

UJËSJELLËS   KANALIZIME DURRËS sh.a.

NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE

R E P U B L I K A    E    S H Q I P Ë R I S Ë

UJËSJELLËS   KANALIZIME DURRËS sh.a.

NJOFTIM FITUESI

R E P U B L I K A    E    S H Q I P Ë R I S Ë

UJËSJELLËS  KANALIZIME DURRËS sh.a.

PUBLIKIMI I REZULTATATIT PËR PËRZGJEDHJEN E FAZËS SË PARË TË KONKURIMIT

R E P U B L I K A    E    S H Q I P Ë R I S Ë

UJËSJELLËS   KANALIZIME DURRËS sh.a.

NJOFTIM FITUESI

R E P U B L I K A    E    S H Q I P Ë R I S Ë

UJËSJELLËS  KANALIZIME DURRËS sh.a.

NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE

R E P U B L I K A    E    S H Q I P Ë R I S Ë

UJËSJELLËS   KANALIZIME DURRËS sh.a.

NJOFTIM FITUESI

R E P U B L I K A    E    S H Q I P Ë R I S Ë

UJËSJELLËS  KANALIZIME DURRËS sh.a.

NJOFTIM FITUESI

R E P U B L I K A    E    S H Q I P Ë R I S Ë

UJËSJELLËS  KANALIZIME DURRËS sh.a.

NJOFTIM FITUESI

R E P U B L I K A    E    S H Q I P Ë R I S Ë

UJËSJELLËS  KANALIZIME DURRËS sh.a.

PUBLIKIMI I REZULTATATIT PËR PËRZGJEDHJEN E FAZËS SË PARË TË KONKURIMIT

R E P U B L I K A    E    S H Q I P Ë R I S Ë

UJËSJELLËS   KANALIZIME DURRËS sh.a.

PUBLIKIMI I REZULTATATIT PËR PËRZGJEDHJEN E FAZËS SË PARË TË KONKURIMIT

R E P U B L I K A    E    S H Q I P Ë R I S Ë

UJËSJELLËS   KANALIZIME DURRËS sh.a.

PUBLIKIMI I REZULTATATIT PËR PËRZGJEDHJEN E FAZËS SË PARË TË KONKURIMIT

R E P U B L I K A    E    S H Q I P Ë R I S Ë

UJËSJELLËS   KANALIZIME DURRËS sh.a.

NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE

R E P U B L I K A    E    S H Q I P Ë R I S Ë

UJËSJELLËS   KANALIZIME DURRËS sh.a.

NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE

R E P U B L I K A    E    S H Q I P Ë R I S Ë

UJËSJELLËS   KANALIZIME DURRËS sh.a.

NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE

R E P U B L I K A    E    S H Q I P Ë R I S Ë

UJËSJELLËS   KANALIZIME DURRËS sh.a.

NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE

R E P U B L I K A    E    S H Q I P Ë R I S Ë

UJËSJELLËS   KANALIZIME DURRËS sh.a.

PUBLIKIMI I REZULTATATIT PËR PËRZGJEDHJEN E FAZËS SË PARË TË KONKURIMIT

R E P U B L I K A    E    S H Q I P Ë R I S Ë

UJËSJELLËS   KANALIZIME DURRËS sh.a.

Kjo faqe interneti është prodhuar me mbështetjen financiare të Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.