Skip to main content

NJOFTIM FITUESI

R E P U B L I K A E S H Q I P Ë R I S Ë

UJËSJELLËS KANALIZIME DURRËS sh.a.

NJOFTIM FITUESI

Ne zbatim të Ligjit nr 9901, datë 14.04.2008, “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare” i ndryshuar, Ligjit me nr.7961, datë 12.07.1995, “Kodi I punës I Republikës së Shqipërise” i ndryshuar, Shoqeria e Ujesjelles Kanalizime sh.a Durres, Njofton:

 

Në përfundim të intervistës me gojë, për procedurën vend te lire pune, në pozicionin;

  • Punetore (Sanitare) prane  I.T.U.N.D.

 

në UKD sh.a, të zhvilluar në datën 26.03.2021, u shpall fitues kantidati:

  • Znj.Manjola Jaupi   per vendin e lire te punes Punetore (Sanitare) prane I.T.U.N.D. 

Personi i mesiper duhet te paraqitet prane UKD sh.a me date 30.03.2021 qe te nenshkruajne kontraten e punes.

Kjo faqe interneti është prodhuar me mbështetjen financiare të Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.