Skip to main content

NJOFTIM FITUESI

R E P U B L I K A E S H Q I P Ë R I S Ë

UJËSJELLËS KANALIZIME DURRËS sh.a.

NJOFTIM FITUESI

Ne zbatim të Ligjit nr 9901, datë 14.04.2008, “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare” i ndryshuar, Ligjit me nr.7961, datë 12.07.1995, “Kodi I punës I Republikës së Shqipërise” i ndryshuar, Shoqeria e Ujesjelles Kanalizime sh.a Durres, Njofton:  Në përfundim të intervistës me gojë, për procedurën vend te lire pune, në pozicionin; • Elektro/Pompist  prane Sektorit Fushe Kuqe.  në UKD sh.a, të zhvilluar në datën 06.04.2021, u shpall fitues kantidati:  • Z.Gjon Ndoja  per vendin e lire te punes Elektro/Pompist prane Sektorit Fushe Kuqe.   Personi i mesiper duhet te paraqitet prane UKD sh.a me date 08.04.2021 qe te nenshkruajne kontraten e punes.

Kjo faqe interneti është prodhuar me mbështetjen financiare të Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.