Skip to main content

NJOFTIM MOS PARAQITJE

R E P U B L I K A    E    S H Q I P Ë R I S Ë

UJËSJELLËS   KANALIZIME DURRËS sh.a.

 

NJOFTIM

Ne zbatim të Ligjit nr 9901, datë 14.04.2008, “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare” i ndryshuar, Ligjit me nr.7961, datë 12.07.1995, “Kodi I punës I Republikës së Shqipërise” i ndryshuar, Shoqeria e Ujesjelles Kanalizime sh.a Durres, Njofton:

 

për pozicionin e punes:

  • Hidraulik/dispeçer Rep.Shijak në UKD sh.a,

 

Nuk eshte paraqitur asnje kandidat.

     

Kjo faqe interneti është prodhuar me mbështetjen financiare të Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.