Skip to main content

Publikimi I rezultatatit per perzgjedhjen e fazes se pare te konkurimit.

R E P U B L I K A    E    S H Q I P Ë R I S Ë

UJËSJELLËS   KANALIZIME DURRËS sh.a.

Publikimi I rezultatatit per perzgjedhjen e  fazes se pare te konkurimit.

Ne zbatim të Ligjit nr 9901, datë 14.04.2008, “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare” i ndryshuar, Ligjit me nr.7961, datë 12.07.1995, “Kodi I punës I Republikës së Shqipërise” i ndryshuar, kërkojmë publikimin e rezultateve për përzgjedhjen e fazës së pare te konkurimit.

 

  • z. Tedi Hysaj   per vendin e lire te punes azhornues prane Dep.Teknik.

 

Intervista me gojë do të zhvillohet më datë 16.11.2020, ora 09:00 dhe në ambjentet e UKD sh.a (salla e mbledhjeve) Rezultatet për fituesit e konkurimit do të dalin më datë 17.11.2020 (online) tek faqja zyrtare e Shoqerise.

 

Data e caktimit te intervistestimit me goje do te jete data 16.11.2020.

 

Kjo faqe interneti është prodhuar me mbështetjen financiare të Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.