Skip to main content

Publikimi I rezultatatit per perzgjedhjen e fazes se pare te konkurimit

R E P U B L I K A    E    S H Q I P Ë R I S Ë

UJËSJELLËS   KANALIZIME DURRËS sh.a.

Publikimi I rezultatatit per perzgjedhjen e  fazes se pare te konkurimit

Ne zbatim të Ligjit nr 9901, datë 14.04.2008, “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare” i ndryshuar, Ligjit me nr.7961, datë 12.07.1995, “Kodi I punës I Republikës së Shqipërise” i ndryshuar, kërkojmë publikimin e rezultateve për përzgjedhjen e fazës së pare te konkurimit.

 

  • z.Ilir Kajana  per vendin e lire te punes punetor prane Deges Burimeve Njerezore.

 

Intervista me gojë do të zhvillohet më datë 29.03.202, ora 09:00 dhe në ambjentet e UKD sh.a (salla e mbledhjeve) Rezultatet për fituesit e konkurimit do të dalin më datë 30.03.2021 (online) tek faqja zyrtare e Shoqerise.

 

Data e caktimit te intervistestimit me goje do te jete data 29.03.2021.

 

Kjo faqe interneti është prodhuar me mbështetjen financiare të Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.