Skip to main content

Përmirësimi i furnizimit me ujë Lagja Baromet Nj.Adm Sukth

Objekti 5: ”Përmirësimi i furnizimit me ujë Lagja Baromet Nj. Adm Sukth, Bashkia Durrës”, me një vlerë prej 8.69 mln lekë, që përfshin ndërtimin e: 

  1. 1443 ml rrjet ujesjellesi Ø50-Ø90
  2. 19 puseta shpërndarëse për instalimin e matësave të ujit

Gjatë muajit Maj 2019, janë përfunduar dhe marrë në dorëzim projektet si më poshtë vijon;

Statusi
Përfunduar
Fillimi
Mbarimi
Vlera
8 690 000 lekë
Financuesi

Kjo faqe interneti është prodhuar me mbështetjen financiare të Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.