Skip to main content

Barazia Gjinore

Delegacioni gjerman nga Lübeck, vizitoi diten e premte ambientin e pompave në Shtërmen (i vetmi

stacion që operohet nga nje grua), ku te ftuara ishin zonjat pjesëmarrëse në projektin “Punë për

komunitetin”.

Mundësitë e përfshirjes së femrave në jetën sociale, arsimimi dhe mundësitë për punësim, ishin disa

nga temat kryesore mbi të cilat u diskutua.

Projekti “Punë për komunitetin” kishte një impakt të rendësishëm në jetën e përsonave të përfshirë

si dhe në ri integrimin e grupeve vulnerabël në tregun e punës.

Statusi
Përfunduar
Fillimi
Mbarimi
Financuesi

Kjo faqe interneti është prodhuar me mbështetjen financiare të Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.