Skip to main content

Projekte dhe Investime

Ndertimi i Ujesjellesit Mollas

- Në punim

Impiante të trajtimit të ujërave të ndotura.

- Në punim

Cash For Work

- Përfunduar

“ WATER FOR POOR”

- Përfunduar

STACIONI POMPIMIT SHTERMEN

- Përfunduar

Rikonstruksion i ambjenteve të tualeteve të shkollave

- I planifikuar

Barazia Gjinore

- Përfunduar

ST LUMI

- Përfunduar

Kjo faqe interneti është prodhuar me mbështetjen financiare të Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.