Skip to main content

Ujërat e Ndotura

Sistemi i kanalizimeve mbulon vetëm zonën e qytetit te Elbasanit dhe është një sistem miks, ku ujërat e zeza bashkohen me ujërat e shiut ne te njëjtin rrjet. Aktualisht sistemi i shkarkon ujërat ne lumin Shkumbin dhe ne përrenjtë e Zaranikës dhe Manazderes, pasi nuk ka impiant pastrimi. Jane rreth 17 pika te tilla shkarkimi. Kolektori kryesor është me një gjatësi prej 12 km me diametra nga DN 1500 – DN 800 me material betoni. Gjatësia e rrjetit te brendshëm te kanalizimeve është 126 km dhe kemi 5.973 cope puseta. Diametrat e rrjetit te brendshëm variojnë nga DN 200 – DN 600 dhe janë prej material betoni.

Kjo faqe interneti është prodhuar me mbështetjen financiare të Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.