Skip to main content

Uji i Pijshëm

Prodhimi i Ujit të Pijshëm

Rrjeti kryesor eshte rreth 9 km me diametra DN 600, DN 400, DN 350, DN 200 me materiale prej Gize, çeliku, HDPE. Rrjeti shperndares sekondar dhe terciar eshte rreth 264 km me diametra DN 100 – DN 25, me materiale prej çeliku, Gize, HDPE, PPR, xingato. Rrjeti shpërndarës i qytetit është krijuar në vitin 1937, dhe janë bërë zgjerime e rikonstruksione të tij gjatë viteve.

Rrjeti Shpërndarës

Rrjeti kryesor eshte rreth 9 km me diametra DN 600, DN 400, DN 350, DN 200 me materiale prej Gize, çeliku, HDPE. Rrjeti shperndares sekondar dhe terciar eshte rreth 264 km me diametra DN 100 – DN 25, me materiale prej çeliku, Gize, HDPE, PPR, xingato. Rrjeti shpërndarës i qytetit është krijuar në vitin 1937, dhe janë bërë zgjerime e rikonstruksione të tij gjatë viteve.

Kjo faqe interneti është prodhuar me mbështetjen financiare të Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.