Skip to main content

Ujërat e Ndotura

Sha.UK Gjirokastër largimin e ujrave të ndotura e realizon nëpërmjet 1 sistemi me rrjedhje të lirë dhe një rrjeti kanalizimesh prej 36 km. Shërbimi I kanalizimeve u ofrohet rreth 22 mijë banorëve duke regjistruar për këtë shërbim 4,771 klientë të cilët tërësisht jetojnë në qytet. Në fshat nuk ofrohet fare ky shërbim për mungesë të infrastrukturës.

Kjo faqe interneti është prodhuar me mbështetjen financiare të Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.