Skip to main content

Uji i Pijshëm

Prodhimi i Ujit të Pijshëm

Sh.a.UK Himarë shfrytëzon burime ujore nëntokësore. Nëpërmjet 1 sistemi me ngritje mekanike (stacion pompimi) dhe 1 sistemi me rrjedhje lirë, Sh.a UK Himarë prodhon mesatarisht 962 mijë m3 ujë në vit, I cili tërësisht (100%), vlerësohet.

Rrjeti Shpërndarës

Ajo administron një rrjet ujësjellësi prej 175 km nga I cili, 62 km rrjet kryesor dhe 113 km rrjet shpërndarës. Shoqëria ofron shërbimin e furnizimit me ujë të pijshëm për rreth 23,5 mijë banorë dhe regjistron për këtë shërbim 5,475 klientë nga të cilët 5,318 janë të pajisur me matës konsumi. 

Kjo faqe interneti është prodhuar me mbështetjen financiare të Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.