Skip to main content

Uji i Pijshëm

Prodhimi i Ujit të Pijshëm

UKKO Sh.A. për prodhimin e ujit shfrytëzon burime ujore nëntokësore. Nëpërmjet këtyre burimeve shoqëria prodhon mesatarisht 3,8 milion m3 ujë në vit nëpërmjet  4 sistemeve me ngritje mekanike dhe 13 sistemeve me rrjedhje të lirë.

Volumi i ujit të prodhuar, pjesërisht matet dhe pjesërisht, vlerësohet.

UKKO Sh.A. zbaton një program të rregullt pune për dedektimin e humbjeve të ujit si dhe ka një sistem të formalizuar për regjistrimin e ankesave të konsumatorëve.

Rrjeti Shpërndarës

Rrjeti shpërndarës me një gjatësi totale prej rreth 185.5 km është i ndarë nga ana hidraulike në tre zona presioni të ndryshme që ballancohet hidraulikisht nga pozionet gjeodezike të ndryshme.

Sistemi i furnizimit me ujë monitorohet nga ujëmatësat në prodhim, në rezervuarë, si dhe ato zonale në rrjetin shpërndarës.

Të gjithë konsumatorët e të tre kartegorive (familjarë, biznese private dhe institucione shtetërore) janë të pajisur gjithashtu me ujëmatësa.

Theksohet fakti se të gjithë komponentët e sistemit të furnizimit me ujë janë të ndërtuara në përputhje me standartet më bashkëkohore të teknologjisë.

Kjo faqe interneti është prodhuar me mbështetjen financiare të Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.