Skip to main content

Ujërat e Ndotura

Sha.UK Krujë realizon largimin e ujrave të ndotura nëpërmjët një rrjeti kanalizimesh prej 60 km. Shërbimi I kanalizimeve I ofrohet rreth 19,9 mijë banorëve duke regjistruar për këtë shërbim 4,653 klientë të cilët janë vetëm në qytet. Në fshat nuk ofrohet fare ky shërbim për mungesë të infrastrukturës.

Kjo faqe interneti është prodhuar me mbështetjen financiare të Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.