Skip to main content

Uji i Pijshëm

Prodhimi i Ujit të Pijshëm

Sh.a.UK Krujë shfrytëzon burime ujore nëntokësore. Nëpërmjet këtyre burimeve, shoqëria prodhon mesatarisht 2,5 milion m3 ujë në vit nëpërmjet 4 sistemeve me rrjedhje të lirë dhe 2 sistemeve me ngritje mekanike. I gjithë volumi i ujit të prodhuar matet 100%.

Rrjeti Shpërndarës

Sh.a.UK Krujë administron një rrjet ujësjellësi prej 142 km nga I cili 29 km rrjet kryesor dhe 113 km rrjet shpërndarës.

Sh.a.UK Krujë ofron shërbimin e furnizimit me ujë të pijshëm për rreth 32,9 mijë banorë dhe ka të regjistruar 6,260 klientë nga të cilët 4,412 janë të paisur me matës konsumi. Shoqëria ka një sistem të formalizuar për regjistrimin e ankesave të konsumatorëve. 

Kjo faqe interneti është prodhuar me mbështetjen financiare të Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.