Skip to main content

Ujësjellësi

Supply Problems

Probleme me Furnizimin?

Zbuloni se çfarë po ndodh me ujin tuaj.

Incidentet aktuale
Works in your area

Punime në Qytetin Tuaj

Shikoni ku po punohet në hartën e qytetit.

Harta e qytetit online
Report a leak

Lajmërime dhe Të Reja

Informohuni për punën tonë në qytet.

Lexo më shumë
Pay my bill

Si të paguani Faturën Tuaj

Zbuloni mënyrat se si mund të paguani.

Mënyrat e pagesës

Çfarë bëjmë

Uji i Pijshëm

Furnizimi 24 ore me ujë te pijshëm është sfida kryesore ne te ardhmen. Rritja e cilësisë se shërbimit, eliminimi i humbjeve ne rrjet duke përmirësuar infrastrukturën e shpërndarjes se rrjetit, pjese e punës sonë.

Ujërat e Ndotura

Misioni yne eshte te ofrojme zgjidhje ekologjike per problemet e trajtimit te ujerave te zeza , te siguroje cilesi maksimale te ujit te trajtuar ne trupin prites det sipas kerkesave dhe standarteve me te mira europiane dhe legjislacioni ne fuqi.

Ju nevojitet një përgjigje?

  Kur abonenti që disponon kontratë uji me UK Kukës, aplikon për ujëmatës të ri duhet të paraqitet pranë sporteleve të UK Kukës. Dokumentacioni që kërkohët në këto raste është:

  · Kërkësë me shkrim

  · Librezë Uji (fotokopje e faqes së parë) ose kopje të faturës tatimore mujore të konsumit të ujit (për të gjetur numrin e kontratës)

  · Dokument identifikimi

  · Pagesa pranë arkës e tarifës

  · Dokumenti i pronësisë (vetëm në rastet kur nuk disponohet në dosjen e abonentit, duhet për       nënshkrimin e kontratës ligjore.

  Kjo akt marrëveshjë mund të zgjidhet nga ana e Sh.a ”Ujësjellës Kanalizime” Kukës në momentin më të parë, që klienti nuk e respekton atë lidhur me rregullshmërinë e pagesave si dhe kur ai nuk paguan detyrimet e tjera mujore ndaj Sh.a ”Ujësjellës Kanalizime” Kukës.

  Në këtë rast, klientit i ndërpritet furnizimi me ujë deri në likuidimin total të detyrimeve. Klienti pasi e lexon dhe bie dakord me këtë akt marrëveshje e firmos atë. Bashkangjitur aktmarrëveshjes ,fatura përmbledhëse ë dëbisë dhe një kopje e kartës së identitetit. Përvëç këstit do të paguhet edhe muaji i radhës.

  Kontrollo saracineskën nësë është ë hapur. Nësë po, atëherë konsultohu me orarin e furnizimit të paraqitur nga Sh.A UK Kukës në faqen e internetit https://www.shuk.al/kukes/ .Për cdo sqarim më të hollësishëm paraqituni pranë zyrës së Ankesave të Sh.a UK Kukës.

  Kontrollo saracineskën nëse është e hapur plotësisht. Nësë po, atëherë konsultou me orarin e furnizimit të paraqitur nga Sh.A UK Kukës në faqen e internetit https://www.shuk.al/kukes/ .Për cdo sqarim më të hollësishëm paraqituni pranë zyrës së konumatorit të Sh.a UK Kukës.

  Ndaloni urgjentisht përdorimin e ujit për konsum dhe njoftoni në faqen e internetit https://www.shuk.al/kukes/.Për cdo sqarim më të hollësishëm paraqituni pranë zyrës së konumatorit të Sh.a UK Kukës.


Nuk morët një përgjigje nga pyetjet më lartë?
Vizitoni seksionin Pyetje / Përgjigje.

Lexo më shumë

Kjo faqe interneti është prodhuar me mbështetjen financiare të Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.