Skip to main content

Pyetje - Përgjigje

  Kur abonenti që disponon kontratë uji me UK Kukës, aplikon për ujëmatës të ri duhet të paraqitet pranë sporteleve të UK Kukës. Dokumentacioni që kërkohët në këto raste është:

  · Kërkësë me shkrim

  · Librezë Uji (fotokopje e faqes së parë) ose kopje të faturës tatimore mujore të konsumit të ujit (për të gjetur numrin e kontratës)

  · Dokument identifikimi

  · Pagesa pranë arkës e tarifës

  · Dokumenti i pronësisë (vetëm në rastet kur nuk disponohet në dosjen e abonentit, duhet për       nënshkrimin e kontratës ligjore.

  Kjo akt marrëveshjë mund të zgjidhet nga ana e Sh.a ”Ujësjellës Kanalizime” Kukës në momentin më të parë, që klienti nuk e respekton atë lidhur me rregullshmërinë e pagesave si dhe kur ai nuk paguan detyrimet e tjera mujore ndaj Sh.a ”Ujësjellës Kanalizime” Kukës.

  Në këtë rast, klientit i ndërpritet furnizimi me ujë deri në likuidimin total të detyrimeve. Klienti pasi e lexon dhe bie dakord me këtë akt marrëveshje e firmos atë. Bashkangjitur aktmarrëveshjes ,fatura përmbledhëse ë dëbisë dhe një kopje e kartës së identitetit. Përvëç këstit do të paguhet edhe muaji i radhës.

  Kontrollo saracineskën nësë është ë hapur. Nësë po, atëherë konsultohu me orarin e furnizimit të paraqitur nga Sh.A UK Kukës në faqen e internetit https://www.shuk.al/kukes/ .Për cdo sqarim më të hollësishëm paraqituni pranë zyrës së Ankesave të Sh.a UK Kukës.

  Kontrollo saracineskën nëse është e hapur plotësisht. Nësë po, atëherë konsultou me orarin e furnizimit të paraqitur nga Sh.A UK Kukës në faqen e internetit https://www.shuk.al/kukes/ .Për cdo sqarim më të hollësishëm paraqituni pranë zyrës së konumatorit të Sh.a UK Kukës.

  Ndaloni urgjentisht përdorimin e ujit për konsum dhe njoftoni në faqen e internetit https://www.shuk.al/kukes/.Për cdo sqarim më të hollësishëm paraqituni pranë zyrës së konumatorit të Sh.a UK Kukës.

  Për cdo rrjedhje pas matësit kontrata përcakton që Sh.A UK Kukës nuk është përgjegjëse. Klienti duhët ta zgjidhë në mënyrë private. Të gjitha shërbimet në këtë rast kryhen vetëm nga një hidraulik punonjës ose i autorizuar nga Sh.A UK Kukës.

  Për të gjitha rrjedhjet para matësit është përgjegjëse Sh.A UK Kukës. Lutemi Njoftoni Sh.A UK Kukës nëpërmjet kërkesës në faqen e internetit https://www.shuk.al/kukes/ ose paraqituni pranë zyrës së Ankesave të Sh.a UK Kukës. Të gjitha shërbimet në këtë rast kryhen vetëm nga një hidraulik punonjës ose i autorizuar nga Sh.A UK Kukës.

  Njoftoni Sh.A UK Kukës nëpërmjet kërkesës në faqen e internetit https://www.shuk.al/kukes/ ose paraqituni pranë Zyres se Ankesave të Sh.a UK Kukës. Të gjitha shërbimet në këtë rast kryhen vetëm nga një hidraulik punonjës ose i autorizuar nga Sh.A UK Kukës. Kostot mbulohen nga Klienti.

  Njoftoni Sh.A UK Kukës nëpërmjet kërkesës në faqen https://www.shuk.al/kukes/ ose paraqituni pranë zyrës së Ankesave të Sh.a UK Kukës. Të gjitha shërbimët në këtë rast kryhen vëtëm nga një hidraulik punonjës osë i autorizuar nga Sh.A UK Kukës. Kostot mbulohen nga Klienti.

  Njoftoni Sh.A UK Kukës nëpërmjet kërkesës në faqen e internetit https://www.shuk.al/kukes/ ose paraqituni pranë zyrës së Ankesave të Sh.a UK Kukës. Kërkësa duhet të bëhet brënda 15 ditëve nga lëshimi i faturës.

  Informohuni paraprakisht në faqën https://www.shuk.al/kukes/ në lidhje me dokumentacionin që ju nevojitet ose paraqituni pranë Deges Teknike UKK Kukës për veprimet e mëtëjshmë. Lidhja e re kryhet vetëm nga personeli i autorizuar nga Sh.A UK Kukës.

  Jo! Kontrata konsumatore nuk e lejon këtë gjë. Cdo kliënt duhet të ketë lidhjen të shoqëruar me kontratën e tij me Sh.A UK Kukës.

  Kontrata e ujit është e lidhur me pronarin e mëparshëm. Jeni të lutur që të merrni një informacion të hollësishëm pranë zyrave të Sh.A UK Kukës dhë të kryeni procedurat e nevojshmë për ndryshimin e emrit të kontratës dukë paraqitur dokumentacionin e nevojshëm. Ndryshimi kryhet vetëm kur klienti ka shlyer gjithë detyrimet.

Kjo faqe interneti është prodhuar me mbështetjen financiare të Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.