Skip to main content

Shoqëria UK

Sh.a.UK Kukës, ka licencë të vlefshme deri më datë 22.09.2020 për të ofruar shërbimin e furnizimit me ujë të pijshëm dhe largimin e ujrave të ndotura (kanalizimeve), për të gjithë popullsinë brënda juridiksionit të bashkisë Kukës prej 70 mijë banorë, 42% e të cilëve jetojnë në qytet dhe pjesa tjetër jeton në fshat. 

 

 

Vizioni

Shoqëia jonë angazhohet të jetë ofruesi më i besueshëm i shërbimeve ujësjellës – kanalizime, për të gjithë popullsinë brënda juridiksionit të bashkisë, nëpërmjet një aktiviteti financiarisht të qëndrueshëm.

Misioni

Të ofrojë furnizim me ujë të pijshëm 24 orë në ditë, ujë cilësisht të pastër, në mënyrë të vazhduar, pandërprerje e me presionin e duhur. Të garantojë sistem të sigurt të largimit dhe trjtimit të ujrave të ndotura për të mbrojtur shëndetin public, në përputhje me standardet kombëtare të ruajtjes së shëndetit dhe mjedisit. Të sigurojë mjedis të përshtatshëm komunikimi, për të nxitur bashkëpunimin dhe rritur kapacitetet e stafit të shoqërisë.  Të përmirësojë në vazhdimësi performancën finaciare me qëllim që, me tarifa sa më të përballueshme për punblikun e bizneset, të mundësohet mbulimi i të gjitha kostove, duke përfshirë jo vetëm mirëmbajtjen e aseteve por edhe investimet e reja. 

 


 

 

 

KUKËS

 

Kjo faqe interneti është prodhuar me mbështetjen financiare të Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.