Skip to main content

NJOFTIM PER KUALIFIKIMIN NE FAZEN E PARE POMPIST & ROJE POMPE CERME - DIVJAKE

 

 

Në zbatim të Ligjit Nr.9901,dt.14.04.2008,"Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare" i ndryshuar, Ligjit Nr.7961, dt.12.07.1995, "Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisësi dhe Urdhërit Nr.12 dt.10.01.2024 për "Krijimin e Komisionit të Përhershëm të Rekrutimit për vitin 2024",publikojmë më poshtë "Rezultatet e përzgjedhjes së Fazës së Parë të konkurimit për pozicionin "Pompist & Roje Pompe Çermë-Divjakë ".

Z.Kujtim Gipsi, plotëson kriteret e përcaktuara në Njoftimin Nr.412/2 Prot. dt.19.02.2024, për "Shpalljen e vendit vakant "Pompist & Roje Pompe Çermë-Divjakë" dhe kualifikohet për fazën e dytë të konkurimit, atë të intervistimit me gojë.

Intervista do të zhvillohet më dt.29.02.2024, ora 12:30, në ambientet e Shoqërisë Rajonale Ujësjellës Kanalizime Lushnje Sh.a,(salla e mbledhjeve).

Rezultatet do të publikohen më dt.29.02.2024 (online) në faqen e internetit https://www.shuk.al/lushnje dhe në ambjentet e shoqërisë.

Faleminderit për bashkëpunimin!

Kjo faqe interneti është prodhuar me mbështetjen financiare të Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.