Skip to main content

NJOFTIM PER KUALIFIKIMIN NE FAZEN E PARE "SPECIALIST KUJDESI NDAJ KLIENTIT"

 

Në zbatim të Ligjit Nr.9901,dt.14.04.2008,"Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare" i ndryshuar, Ligjit Nr.7961, dt.12.07.1995, "Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë,                Vendimit Nr.4, dt.30.01.2024 "Për Miratimin e Strukturë organike për vitin 2024 Shoqërisë Rajonale Ujësjellës Kanalizime Lushnje Sh.a" të Asamblesë së Përgjithshme, Rregullores së Brendshme të shoqërisë si dhe Urdhërit Nr.12 dt.10.01.2024 për "Krijimin e Komisionit të Përhershëm të Rekrutimit për vitin 2024",                                            publikojmë më poshtë "Rezultatet e përzgjedhjes së Fazës së Parë të konkurimit për pozicionin "Specialist Kujdesi ndaj Klientit ".

Znj.Denisa Saraçi, plotëson kriteret e përcaktuara në Njoftimin Nr.412/1 Prot. dt.19.02.2024, për "Shpalljen e vendit vakant "Specialist Kujdesi ndaj Klientit " dhe kualifikohet për fazën e dytë të konkurimit, atë të intervistimit me gojë.

Intervista do të zhvillohet më dt.29.02.2024, ora 12:15, në ambientet e Shoqërisë Rajonale Ujësjellës Kanalizime Lushnje Sh.a,(salla e mbledhjeve).

Rezultatet do të publikohen më dt.29.02.2024 (online) në faqen e internetit https://www.shuk.al/lushnje dhe në ambjentet e shoqërisë.

Faleminderit për bashkëpunimin!

Kjo faqe interneti është prodhuar me mbështetjen financiare të Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.