Skip to main content

NJOFTIM PËR PEZULLIMIN E PROÇEDURËS SË REKRUTIMIT PËR POZICIONIN ARKËTARE DIVJAKË

Në zbatim të Ligjit Nr.9901, dt.14.04.2008,"Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare" i ndryshuar, Ligjit Nr.7961, dt.12.07.1995, "Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë, si dhe Urdhërit Nr.12 dt.10.01.2024 për "Krijimin e Komisionit të Përhershëm të Rekrutimit për vitin 2024", publikojmë se Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Lushnje Sh.a ka pezulluar proçesin e rekrutimit për pozicionin e shpallur vakant

 "Arkëtare - NJ. O Divjakë"

si rrjedhojë e mos paraqitjes së të vetmes kandidate të kualifikuar në fazën e vlerësimit dhe intervistimit me gojë.

 

 Faleminderit !

Kjo faqe interneti është prodhuar me mbështetjen financiare të Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.