Skip to main content

NJOFTIM PUBLIKIM FITUESI PËR POZICIONIN “POMPIST/ROJE POMPE GUR (KRYEKUQ)NJ.O.DIVJAKË

 

 

 

NJOFTIM

për

PUBLIKIMIN E FITUESIT PËR POZICIONIN

“POMPIST / ROJE POMPE GUR (KRYEKUQ)NJ.O.DIVJAKË”

Në zbatim të Ligjit Nr.9901, dt.14.04.2008,“Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare” i ndryshuar, Ligjit me Nr.7961, dt.12.07.1995, “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë, Vendimit Nr.2, dt.29.12.2022 “Për Miratimin e Strukturës organike për vitin 2023 të Shoqërisë Rajonale UK Lushnje Sh.a” të Asamblesë së Përgjithshme, Rregullores së Brendshme të shoqërisë, Kontratës Kolektive 2023 si dhe Urdhërit Nr.131 dt.28.07.2023, për një ndryshim në Urdhërin Nr.22 dt.17.01.2023 për “Ngritjen e Komisionit të Përhershëm për pranimin në punë të punonjësve” ju informojmë se :

-   Ka përfunduar proçesi i Rekrutimit për pozicionin e shpallur vakant   “Pompist / Roje Pompe Gur (Kryekuq)NJ.O.DIVJAKË” sipas Njoftimit Nr.1706 Prot dt.13.10.2023, për “Shpalljen e vendit vakant Pompist / Roje Pompe Gur (Kryekuq) NJ.O.DIVJAKË”.

-   Në proçesin e vlerësimit dhe intervistimit të të vetmit aplikant të paraqitur,  Znj.Dhurata Gashi , është vlerësuar dhe është shpallur fituese  për pozicionin vakant “Pompist / Roje Pompe Gur (Kryekuq) NJ.O.DIVJAKË”.

Faleminderit!

Kjo faqe interneti është prodhuar me mbështetjen financiare të Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.