Skip to main content

NJOFTIM PËR PUBLIKIMIN E FITUESIT PËR POZICIONIN DREJTOR TEKNIK

 

NJOFTIM

për

PUBLIKIMIN E FITUESIT PËR POZICIONIN

“DREJTOR TEKNIK”

Në zbatim të Ligjit Nr.9901, dt.14.04.2008,“Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare” i ndryshuar, Ligjit me Nr.7961, dt.12.07.1995, “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë, Vendimit Nr.2, dt.29.12.2022 “Për Miratimin e Strukturës organike për vitin 2023 të Shoqërisë Rajonale UK Lushnje Sh.a” të Asamblesë së Përgjithshme, Rregullores së Brendshme të shoqërisë, Kontratës Kolektive 2023 si dhe Urdhërit Nr.131 dt.28.07.2023, për një ndryshim në Urdhërin Nr.22 dt.17.01.2023 për “Ngritjen e Komisionit të Përhershëm për pranimin në punë të punonjësve” ju informojmë se :

-   Ka përfunduar proçesi i Rekrutimit për pozicionin e shpallur vakant “Drejtor Teknik” sipas Njoftimit Nr.1432/2 Prot dt.29.08.2023, për “Shpalljen e vendit vakant “Drejtor Teknik”.

-  Për sa më sipër Sh.a Ujësjellës Kanalizime Lushnje publikon :

- Z.Ferdinant Gjermeni, të vlerësuar me 100 Pikë,  Fitues për pozicionin vakant  “Drejtor Teknik”.

Kjo faqe interneti është prodhuar me mbështetjen financiare të Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.