Skip to main content

NJOFTIM PER PUBLIKIMIN E REZULTATEVE PËRFUDIMTARE TË KONKURIMIT PËR POZICIONIN "ARKËTARE"

Në zbatim të Ligjit Nr.9901,dt.14.04.2008,"Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare" i ndryshuar, Ligjit Nr.7961, dt.12.07.1995, "Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë, si dhe Urdhërit Nr.12 dt.10.01.2024 për "Krijimin e Komisionit të Përhershëm të Rekrutimit për vitin 2024",publikojmë më poshtë "Rezultatet përfundimtare të konkurrimit për pozicionin vakant "Arkëtare ".

  1. Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Lushnje Sh.a ka përfunduar proçesin e rekrutimit për pozicionin e shpallur vakant  " Arkëtare - NJ.O Divjakë ".
  1. Në proçesin rekrutimit, Znj.Fabiola Çoku, shpallet fituese e pozicionit vakant  "Arkëtare - NJ.O Divjakë” me  60 pikë;

 Faleminderit !

Kjo faqe interneti është prodhuar me mbështetjen financiare të Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.