Skip to main content

NJOFTIM për PUBLIKIMIN E REZULTATEVE TË FITUESIT PËR POZICIONIN “HIDRAULIK”

 

 

Në zbatim të Ligjit Nr.9901,dt.14.04.2008,"Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare" i ndryshuar, Ligjit Nr.7961, dt.12.07.1995, "Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë, si dhe Urdhërit Nr.12 dt.10.01.2024 për "Krijimin e Komisionit të Përhershëm të Rekrutimit për vitin 2024", publikojmë më poshtë "Rezultatet përfundimtare të konkurimit për pozicionin vakant "Hidraulik ".

  1. Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Lushnje Sh.a ka përfunduar proçesin e rekrutimit për pozicionin e shpallur vakant "Hidraulik ".
  2. Në proçesin rekrutimit, Z.Jurgen Hasanaj, shpallet fitues i pozicionit vakant “Hidraulik” sipas vlerësimit total me  90 pikë;

 Faleminderit !

Kjo faqe interneti është prodhuar me mbështetjen financiare të Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.