Skip to main content

NJOFTIM për PUBLIKIMIN E REZULTATEVE TË FITUESIT PËR POZICIONIN "MENAXHER OPERIM MIREMBAJTJE"

Në zbatim të Ligjit Nr.9901,dt.14.04.2008,"Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare" i ndryshuar, Ligjit Nr.7961, dt.12.07.1995, "Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë, si dhe Urdhërit Nr.12 dt.10.01.2024 për "Krijimin e Komisionit të Përhershëm të Rekrutimit për vitin 2024", publikojmë më poshtë "Rezultatet përfundimtare të konkurimit për pozicionin vakant "Menaxher Operim Mirëmbajtje ".

  1. Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Lushnje Sh.a ka përfunduar proçesin e rekrutimit për pozicionin e shpallur vakant  Menaxher Operim Mirëmbajtje”.
  1. Në proçesin rekrutimit, Z.Renald Baçe, shpallet fitues i pozicionit vakant "Menaxher Operim Mirëmbajtje " me 80 pikë;

 Faleminderit !

Kjo faqe interneti është prodhuar me mbështetjen financiare të Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.