Skip to main content

NJOFTIM PËR PUBLIKIMIN E REZULTATEVE TË PËRZGJEDHJES PËR FAZËN E PARË TË KONKURIMIT PËR POZICIONIN “PUNËTOR NJ.O.DIVJAKË

 

 

Në zbatim të Ligjit Nr.9901, dt.14.04.2008,“Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare” i ndryshuar, Ligjit me Nr.7961, dt.12.07.1995, “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë, Vendimit Nr.2, dt.29.12.2022 “Për Miratimin e Strukturës organike për vitin 2023 të Shoqërisë Rajonale UK Lushnje Sh.a” të Asamblesë së Përgjithshme, Rregullores së Brendshme të shoqërisë, Kontratës Kolektive 2023 si dhe Urdhërit Nr.131 dt.28.07.2023, për një ndryshim në Urdhërin Nr.22 dt.17.01.2023 për “Ngritjen e Komisionit të Përhershëm për pranimin në punë të punonjësve”, Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Lushnje Sh.a publikon më poshtë “Rezultatet e përzgjedhjes së Fazës së Parë të konkurimit për pozicionin “Punëtor Nj.O.Divjakë”. Z.Enea Semini, plotëson kriteret e përcaktuara sipas Njoftimit Nr.1807 Prot dt.01.11.2023, për “Shpalljen e vendit vakant Punëtor Nj.O.Divjakë”dhe kualifikohet për fazën e dytë të konkurimit, atë të intervistimit me gojë. Intervista do të zhvillohet më dt.15.11.2023, ora 15:00, në ambientet e  Shoqërisë Rajonale Ujësjellës Kanalizime Lushnje Sh.a, (salla e mbledhjeve). Rezultatet e fituesit do të publikohen më datë dt.17.11.2023 (online) në faqen e internetit https://www.ukl.al  dhe në ambjentet e shoqërisë.

 

Faleminderit për bashkëpunimin !                 

Kjo faqe interneti është prodhuar me mbështetjen financiare të Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.