Skip to main content

NJOFTIM PER SHPALLJEN E VENDIT VAKANT POMPIST & ROJE POMPE CERME-DIVJAKE

 

 

 

Ne zbatim te Ligjit Nr.9901, dt.14.04.2008,"Per tregtaret dhe shoqerite tregtare" i ndryshuar, Ligjit me Nr.7961, dt.12.07.1995, "Kodi i Punes i Republikes se Shqiperise ,
Vendimit Nr.2, dt.29.12.2022 "Per Miratimin e Struktures organike per vitin 2023 te Shoqerise Rajonale UK Lushnj e Sh.a" te Asamblese se Pergjithshme si dhe Rregullores se Brendshme te shoqerise, Shoqeria Rajonale Ujesjelles Kanalizime Lushnje Sh.a shpall procedurat e konkurimit per vendin vakant "Pompist & Roje Pompe Cerme-Divjake".


DETYRAT E POMPISTIT & ROJE POMPE CERME-DIVJAKE:
Pompisti varet nga ana administrative nga Pergjegjesi i Sektorit Teknik dhe nga ana funksionale nga Sektori i Shpemdarjes ne Drejtorine e Pergjithshme.

Pompisti ka keto detyra:
1. Te mbaje ne gadishmeri dhe te shfrytezoje sipas rregullave te teknikes stacionin e pompimit.
2. Te marre dhe te dorezoje tumin duke shenuar ne proces verbal problemet e tumit.
3. Per stacionet me elektricist, leshimi i pompave behet ne bashkepunim midis pompistit dhe elektricistit.
4. Per Stacionet pa elektricist, pompisti manovron vete per venien ne pune te elektropompave bazuar ne rregulloren teknike.
5. Te mbaje lidhje me qendren per probleme qe dalin gjate turnit dhe te mos largohet nga turni pa i ardhur nderruesi.
6. Te marre pjese ne remontet e kryera nga grupi i remonteve mekanike .
7. Ploteson rregullisht librin e shfrytezimit te Stacionit.
8 .Zbaton me perpikmeri Rregulloren e Sigurimit Teknik ne pune dhe rregulloren per mbrojtjen kundra zjarrit.
9. Ka per detyre te pajiset me librezen e shendetesise konform rregullave ne fuqi, dhe nuk lejohet te kryeje sherbimin ne stacion nese nuk e ka plotesuar ate periodikisht.
10.Ben sherbimin ndaj pompave (nderron litaret e pompave, kryen sgrasatimin e kuzhinetave, karikimin e pompes perpara leshimit etj.) , mbasi eshte siguruar qe i ka stakuar ato nga rrjeti elektrik.
11. Nxjerr jashte pune puset nga te cilet konstatohet se uji vjen me ndotje ( i turbullt etj) ne bashkepunim me klorinuesin dhe njofton menjehere Menaxherin e Prodhimit.
12. Administron dhe mban pergjegjesi te drejtperdrejte per inventarin e makineri-paisjeve qe kane ne perdorim stacionet e pompimit.
13. Siguron ruajtjen e objektit.
14. Para marrjes se sherbimit, kontrollon objektin, per problematikat e konstatuara raporton dhe kryen shenimet perkatese ne librin e sherbimit.
15. Parandalon hyrjen e mjeteve te panjohura ne objekt.
16. Sillet dhe komunikon ne menyre korrekte me punonjesit.
17. Bashkepunon me policine e rendit ne interes te forcimit dhe te rritjes se efektshmerise se veprimit ne rast te cenimit te prones ose te personelit.

 

Kandidatet duhet te plotesojne k erkesat e posacme si vijon :


KRITERE TE PERGJITHSHME :

 • Te jete shtetas shqiptar me zotesi te plote per te vepruar;
 • Te zoteroj aftesite e nevojsh me profesionale per vendin e punes, per te cilin konkuron ;
 • Te mos jete i denuar me vendim te formes se prere te gjykates, per kryerje te vepres/ave penale;
 • Te mos jete larguar nga puna me mase disiplinore ;
 • Te mos kete mase disiplinore ne fuqi;

KRITERE TE VECANTA:

 

 • Te kete perfunduar arsimin 8 vjecar, 9 vjecar, i mesem;
 • Te kete aftesi mbikeqyrese
 • Te kete njohuri baze te fumizimit me uje dhe sherbimet e kanaliz imit;
 • Te kete aftesi te komunikimit;

KUSHTET E PUNES:

 • Pune ne terren ;
 • Orar jo i rregullt I punes mund te ndodhe per shkak te defekteve ne ujesjelles, parregullsive e ngjarjeve te vecanta ;


Dokumentacioni, menyra dhe afati i dorezimit :

Kandidatet duhet te dorezojne dokumentat si me poshte :


1) Kerkese per aplikim + CV;
2) Fotokopje e Kartes se Identitetit I Pasaportes;
3) Certifikate familjare;
4) Certifikate personale;
5) Vertetim Banimi;
6) Fotokopje e defteses  se  shkolles e noterizuar;
7) Libreze Shendetesore;
8) Raport mjeko-ligjor;
9) Deshmi penaliteti;
10) Dy fotografi (2.5 x 3.5 cm);
11) Certifikata kualifikimi te ndryshme (ne rast se ka);

Dokumentat duhet te dorezohen me poste ose ne zyren e protokollit te Shoqerise Rajonale Ujesjelles Kanalizime Lushnje Sh.a brenda dates 28.02.2024;

 

Menyra e vleresimit te kandidateve :


Kandidatet do te vleresohen ne lidhje me dokumentacionin e dorezuar dhe kandidatet qe kualifikohen per fazen e dyte do te publikohen ne faqen zyrtare te internetit
https://www.shuk.al/lushnje/lajme dhe do te njoftohen per zhvillimin e fazes se dyte, ate te intervistimit me goje;

 

Kandidatet ne intervisten me goje dote vleresohen ne lidhje me:

- Njohurite, aftesite, kompetencen ne lidhje me punen;

- Motivimin, aspiratat dhe pritshmerite e tyre per karrieren.

Publikimi i rezultateve te konkurimit dhe menyra e komunikimit:

Ne perfundim te vleresimit te kandidateve, Sektori i Burimeve Njerezore ne Shoqerine Rajonale Ujesjelles Kanalizime Lushnje sh.a do te shpalle fituesin ne faqen e intemetit te Shoqerise https://www.shuk.al/lushnje/lajme dhe ne ambjentet e shoqerise.


Kandidatet jo fitues kane te drejte te ankimohen prane Sektorit te Burimeve Njerezore ne Shoqerine Ujesjelles Kanalizime Lushnje sh.a.

Afati i ankimimit eshte 2 dite nga data e shpalljes se rezultateve te testimit.

Faleminderit per bashkepunimin !

Kjo faqe interneti është prodhuar me mbështetjen financiare të Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.