Skip to main content

NJOFTIM PER SHPALLJEN E VENDIT VAKANT SPECIALIST KUJDESI NDAJ KLIENTIT

 

 

Ne  zbatim  te  Ligjit  Nr.9901,  dt.14.04.2008,"Per  tregtaret  dhe  shoqerite  tregtare"
ndryshuar, Ligjit me Nr.7961 , dt.12 .07.1995, "Kodi i Punes i Republikes se Shqiperise, Vendimit 
Nr.2, dt.29.12.2022 "Per Miratimin e Struktures organike per vitin 2023 te Shoqerise Rajonale UK 
Lushnje Sh.a" te Asamblese se Pergjithshme si dhe Rregullores se Brendshme  te  shoqerise,  
Shoqeria  Rajonale  Ujesjelles  Kanalizime   Lushnje   Sh.a  shpall
procedurat e konkurimit per vendin vakant "Specialist Kujdesi ndaj Klientit".
 


DETYRAT E SPECIALISTIT TE KUJDESIT NDAJ KLIENTIT:
Specialisti i Sherbimit te Klientit & Menaxhimit te Kontratave-Ankesave varet nga Pergjegjesi 
Sektorit te Shitje dhe ka keto detyra:
-Menaxhon kontratat e fumizimit me uje dhe kanalizimeve te konsumatoreve familjare, biznes, 
buxhetore.
-Monitoron dhe miraton te gjitha procedurat qe lidhen me hapjen e kontratave te reja, duke filluar 
nga regjistrimi i kerkesave, deri ne pajisjen e abonentit me kontrate sipas manualit te procedurave 
te miratuar per kete Administratori .
-Zbaton ndryshime dhe saktesime te te dhenave te klienteve (emri, atesi, mbiemri, adresa, etj.) pasi 
kryen verifikimet e nevojshme sipas manualit te procedurave te miratuar per kete Njesi. Trajton  
dhe  miraton  kerkesat  per  "Pezullim  te  perkohshem" ,  "Pezullim",  "Mbyllje" dhe "Saktesim" 
kontratash pasi kryen verifikimet  e nevojshme  sipas manualit te procedurave  te miratuar per kete 
Drejtori.
-Trajton kerkesat per historikun e hapjes se kontratave, dokumentacionin e paraqitur nga abonenti 
per lidhje kontrate duke kryer verifikimet e nevoj shme sipas manualit te procedurave te miratuar 
per kete Administratori.
-Ndjek dhe analizon treguesit per lidhjen e kontratave te reja.
-Perpilon evidenca per kontratat e mbyllura, te pezulluara dhe perkohesisht te pezulluara me 
kategorite perkatese duke analizuar ndikimin ne faturim te tyre.
-Mban evidenca te kontratave per cdo NjO. Evidenton kontratat ne proces.
-Shqyrton dokumentacionin e aplikimit dhe kontrollon ate ne se eshte plotesuar sipas kerkesave te 
miratuara nga Shoqeria.
-Administron kerkesat e konsumatoreve qe jane hedhur ne Sistem.


Kandidatet duhet te plotesojne kerkesat e posa9me si vijon :
KRITERE TE PERGJITHSHME :
 • Te jete shtetas shqiptar me zotesi te plote per te vepruar;

 • Te zoteroj aftesite e nevojshme profesionale per vendin e punes, per te cilin konkuron ;

 • Te mos jete i denuar me vendim te forrnes se prere te gjykates, per kryerje te vepres/ave penale;

 • Te mos jete larguar nga puna me mase disiplinore; 

 • Te mos kete mase disiplinore ne fuqi;

KRITERE TE VECANTA:
 • Te kete perfunduar arsimin e larte ne shkenca Sociale,

 • Sherbim Social ose ekuivalente;

 • Te kete te pakten 1 (nje) vit pervoje pune ne profesion;

 • Te kete njohuri baze te furnizimit me uje dhe sherbimet e kanalizimit;

 • Njohuri kompjuterike (Bazat e kompjuterit + Paketa Office);

 • Te kete aftesi te komunikimit;

KUSHTET E PUNES
Pune zyre;

Dokumentacioni, menyra dhe afati i dorezimit :

Kandidatet duhet te dorezojne dokumentat si me poshte :


1) Kerkese per aplikim + CV;
2) Fotokopje e Kartes se Identitetit I Pasaportes;
3) Certifikate familjare;
4) Certifikate personale;
5) Vertetim Banimi;
6) Fotokopje e defteses  se  shkolles e noterizuar;
7) Libreze Shendetesore;
8) Raport mjeko-ligjor;
9) Deshmi penaliteti;
10) Dy fotografi (2.5 x 3.5 cm);
11) Certifikata kualifikimi te ndryshme (ne rast se ka);
 

Dokumentat duhet te dorezohen me poste ose ne zyren e protokollit te Shoqerise Rajonale Ujesjelles Kanalizime Lushnje Sh.a brenda dates 28.02.2024;

Menyra e vleresimit te kandidateve :


Kandidatet do te vleresohen ne lidhje me dokumentacionin e dorezuar dhe kandidatet qe kualifikohen per fazen e dyte do te publikohen ne faqen zyrtare te internetit
https://www.shuk.al/lushnje/lajme dhe do te njoftohen per zhvillimin e fazes se dyte, ate te intervistimit me goje;

Kandidatet ne intervisten me goje dote vleresohen ne lidhje me:

- Njohurite, aftesite, kompetencen ne lidhje me punen;
- Motivimin, aspiratat dhe pritshmerite e tyre per karrieren.

Publikimi i rezultateve te konkurimit dhe menyra e komunikimit:

Ne perfundim te vleresimit te kandidateve, Sektori i Burimeve Njerezore ne Shoqerine Rajonale Ujesjelles Kanalizime Lushnje sh.a do te shpalle fituesin ne faqen e intemetit te Shoqerise https://www.shuk.al/lushnje/lajme dhe ne ambjentet e shoqerise.


Kandidatet jo fitues kane te drejte te ankimohen prane Sektorit te Burimeve Njerezore ne Shoqerine Ujesjelles Kanalizime Lushnje sh.a.

Afati i ankimimit eshte 2 dite nga data e shpalljes se rezultateve te testimit.

Faleminderit per bashkepunimin !

Kjo faqe interneti është prodhuar me mbështetjen financiare të Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.