Skip to main content

Lajme

NJOFTIM PER SHPALLJEN E FITUESIT PER VENDIN VAKANT "Roje Depo Gërmenj-DV / Manovrator"

Në zbatim të Ligjit Nr.9901,dt.14.04.2008,"Për tregtarët dhe

NJOFTIM PER PEZULLIMIN E PROCEDURES SE REKRUTIMIT PER POZICIONIN E SHPALLUR VAKANT ARKËTARE

Në zbatim të Ligjit Nr.9901,dt.14.04.2008,"Për tregtarët dhe

NJOFTIM PER SHPALLJEN E VENDIT VAKANT ROJE DEPO GËRMENJ & MANOVRATOR

Në zbatim  të  Ligjit  Nr.9901,  dt.14.04.2008,"Për  tregtaret  dhe  shoqëritë  tregtare" i ndryshuar,  Ligjit&nb

NJOFTIM PER SHPALLJEN E VENDIT VAKANT ARKËTARE

Në zbatim  të  Ligjit  Nr.9901,  dt.14.04.2008,"Për  tregtaret  dhe  shoqëritë  tregtare" i ndryshuar,  Ligjit  me  Nr.7961 , dt.1

NJOFTIM PER PUBLIKIMIN E REZULTATEVE PËRFUDIMTARE TË KONKURIMIT PËR POZICIONIN "ARKËTARE"

Në zbatim të Ligjit Nr.9901,dt.14.04.2008,"Për tregtarët

NJOFTIM për PUBLIKIMIN E REZULTATEVE TË FITUESIT PËR POZICIONIN "MENAXHER OPERIM MIREMBAJTJE"

Në zbatim të Ligjit Nr.9901,dt.14.04.2008,"Për tregtarët dhe

NJOFTIM PËR PEZULLIMIN E PROÇEDURËS SË REKRUTIMIT PËR POZICIONIN ARKËTARE DIVJAKË

Në zbatim të Ligjit Nr.9901, dt.14.04.2008,"Për tregtarët dhe

Kjo faqe interneti është prodhuar me mbështetjen financiare të Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.