Skip to main content

Ujërat e Ndotura

Sha.UK Lushnjë realizon largimin e ujrave të ndotura nëpërmjët 2 sistemeve me rredhje të lirë dhe një rrjeti kanalizimesh prej 29 km. Shërbimi I kanalizimeve I ofrohet rreth 40,69 mijë banorëve duke regjistruar për këtë shërbim 10,167 klientë nga të cilët 10,122 janë në qytet dhe vetëm 45 janë në fshat. 

Kjo faqe interneti është prodhuar me mbështetjen financiare të Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.