Skip to main content

Uji i Pijshëm

ukl sherbime

 

Prodhimi i Ujit të Pijshëm

Sh.a.UK Lushnjë shfrytëzon burime ujore nëntokësore. Nëpërmjet këtyre burimeve, shoqëria prodhon mesatarisht 7,18 milion m3 ujë në vit nëpërmjet 24 sistemeve me ngritje mekanike. Volumi i ujit të prodhuar pjesërisht matet dhe pjesërisht vlerësohet.

Rrjeti Shpërndarës

Sh.a.UK Lushnjë administron një rrjet ujësjellësi prej 274 km nga I cili 56 km rrjet kryesor dhe 218 km rrjet shpërndarës. Sh.a.UK Lushnjë ofron shërbimin e furnizimit me ujë të pijshëm për rreth 90 mijë banorë dhe ka të regjistruar 22,537 klientë nga të cilët 20,910 janë të paisur me matës konsumi. Shoqëria zbaton një program të rregullt pune për dedektimin e humbjeve të ujit si dhe ka një sistem të formalizuar për regjistrimin e ankesave të konsumatorëve.

Kjo faqe interneti është prodhuar me mbështetjen financiare të Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.