Skip to main content

Shoqëria UK

Sh.a.UK Malësi e Madhe ka licencë të vlefshme deri më datë 01.12.2020 për të ofruar shërbimin e furnizimit me ujë të pijshëm dhe largimin e ujrave të ndotura (kanalizimeve), për të gjithë popullsinë brënda juridiksionit të bashkisë Malësi e Madhe prej 50,4 mijë banorësh, 7% e të cilëve jetojnë në qytet dhe pjesa dërmuese prej 93% jetojnë në fshat. 

 

Vizioni

Shoqëia jonë angazhohet të jetë ofruesi më i besueshëm i shërbimeve ujësjellës – kanalizime, për të gjithë popullsinë brënda juridiksionit të bashkisë, nëpërmjet një aktiviteti financiarisht të qëndrueshëm.

Misioni

  • Të ofrojë furnizim me ujë të pijshëm 24 orë në ditë, ujë cilësisht të pastër, në mënyrë të vazhduar, pandërprerje e me presionin e duhur.
  • Të garantojë sistem të sigurt të largimit dhe trjtimit të ujrave të ndotura për të mbrojtur shëndetin public, në përputhje me standardet kombëtare të ruajtjes së shëndetit dhe mjedisit.
  • Të sigurojë mjedis të përshtatshëm komunikimi, për të nxitur bashkëpunimin dhe rritur kapacitetet e stafit të shoqërisë. 
  • Të përmirësojë në vazhdimësi performancën finaciare me qëllim që, me tarifa sa më të përballueshme për punblikun e bizneset, të mundësohet mbulimi i të gjitha kostove, duke përfshirë jo vetëm mirëmbajtjen e aseteve por edhe investimet e reja. 

Kjo faqe interneti është prodhuar me mbështetjen financiare të Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.