Skip to main content

Ujësjellësi

Supply Problems

Probleme me Furnizimin?

Zbuloni se çfarë po ndodh me ujin tuaj.

Incidentet aktuale
Works in your area

Punime në Qytetin Tuaj

Shikoni ku po punohet në hartën e qytetit.

Harta e qytetit online
Report a leak

Lajmërime dhe Të Reja

Informohuni për punën tonë në qytet.

Lexo më shumë
Pay my bill

Si të paguani Faturën Tuaj

Zbuloni mënyrat se si mund të paguani.

Mënyrat e pagesës

Çfarë bëjmë

Uji i Pijshëm

Më shumë se 95% e popullsisë e Qytetit të Pogradecit dhe Njësisë administrative Bucimas është e furnizuar me ujë të pijshëm 24 H me cilësi sipas standarteve europiane. Parametrat që ju referohemi për cilësinë e ujit të pijshem kemi“Rregulloren e cilesise se ujit të pijshëm “ miratuar me VKM 379 date…

Ujërat e Ndotura

Sistemi i rrjetit të kanalizimeve është ndërtuar i ri për 80% të qytetit të Pogradecit dhe Njësisë Administrative Bucimas, ujrat e zeza i nënshtrohen një procesi terciar pastrimi, mekanik, kimik dhe biologjik duke dhënë një impakt pozitiv në mjedis.

Kjo faqe interneti është prodhuar me mbështetjen financiare të Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.