Skip to main content

Shërbimi i Ujësjellës Kanalizimeve

Politikat e privatesise

Kjo politike ju informon se si “Portali Kombetar i Konsumatoreve te sherbimeve te ofruara nga Sh.A UK” mbledh dhe perdor te dhenat personale te klienteve, individeve, vizitoreve, individeve qe ankohen ne lidhje me problematikat apo mbarevajtjen e sherbimeve qe SH.A UK ofrojne etj, dhe ku perpunimi i te cilave kryhet ne perputhje me ligjin nr. 9887, date 10.03.2008, “Per mbrojtjen e te dhenave personale”, te ndryshuar.

“Portali Kombetar i Konsumatoreve te sherbimeve te ofruara nga Sh.A UK”  disponon faqen www.shuk.al, nepermjet se ciles mbledh dhe transmeton informacione per klientet e SH.A UK-ve, qytetaret, bizneset, grupet e interesuara, vizitoret etj, lidhur me permbushjen e funksioneve dhe pergjegjesive te ngarkuara nga legjislacioni ne fuqi, ne lidhje me sherbimet qe ofron secila SH.A UK.


Objekti i Politikave te privatesise
Ky dokument ka per objekt informimin e subjekteve te te dhenave personale mbi menyren e mbledhjes, perpunimit, perhapjes, ruajtjes dhe masave te sigurise qe jane marre per te dhenat qe deklarohen ne faqen web, procese te cilat realizohen ne perputhje te plote me percaktimet e kuadrit ligjor dhe rregullator per mbrojtjen e te dhenave personale ne Republiken e Shqiperise.

Perdorimi i te dhenave personale
Te dhenat personale mund te perdoren per te komunikuar me vizitoret, ankuesit apo çdo subjekt te interesuar, per qellime historike, shkencore ose statistikore, per ndjekjen dhe perfundimin e procedurave te menaxhimit te ankesave, te rregulluara nga legjislacioni perkates etj, duke siguruar se ato nuk perpunohen per te marre masa apo vendime per nje individ, si dhe duke garantuar konfidencialitetin e informacionit te siguruar. Secila Sh.A UK kryen perpunimin e ligjshem te te dhenave personale, duke respektuar dhe garantuar lirite dhe te drejtat themelore te njeriut dhe, ne veçanti, te drejten e ruajtjes se jetes private. 

Siguria
Portali Kombetar i Konsumatoreve te sherbimeve te ofruara nga Sh.A UK siguron çdo perdorues qe te dhenat qe mberrijne ne bazen e te dhenave te saj, i sigurohen me sistemin me te larte te sigurise dhe njekohesisht eshte e perkushtuar te zbatoje rigorozisht te gjithe kuadrin ligjor ne mbrojtje dhe respektim te çdo veprimi qe lidhet me te dhenat e perdoruesve, sipas parashikimeve te ligjit nr. 9887, date 10.03.2008, “Per mbrojtjen e te dhenave personale”, te ndryshuar dhe çdo akti tjeter te miratuar nga Komisioneri per te drejten e informimit dhe mbrojtjen e te dhenave personale.

Mbrojtja e te dhenave personale
Mbrojtja e te dhenave personale bazohet ne:
a. perpunimin ne menyre te drejte dhe te ligjshme;
b. grumbullimin per qellime specifike, te percaktuara qarte, e legjitime dhe ne perpunimin ne perputhje me keto qellime;
c. mjaftueshmerine e te dhenave, te cilat duhet te lidhen me qellimin e perpunimit dhe te mos e tejkalojne kete qellim;
d. mbajtjen ne ate forme, qe te lejoje identifikimin e subjekteve te te dhenave per nje kohe, por jo me teper sesa eshte e nevojshme per qellimin, per te cilin ato jane grumbulluar
e. saktesine qe te dhenat duhet te kene dhe, kur eshte e nevojshme, duhet te perditesohen, duke ndermarre çdo hap te nevojshem per te fshire apo korrigjuar te dhena te pasakta apo te paplota, ne lidhje me qellimin per te cilin jane mbledhur.


Portali Kombetar i Konsumatoreve te sherbimeve te ofruara nga Sh.A UK merr persiper te mbroje dhe te mos keqperdore per asnje rast keto te dhena.

E drejta per t'u ankuar
Çdo person, qe pretendon se i jane shkelur te drejtat, lirite dhe interesat e ligjshem per te dhenat personale, ka te drejte te ankohet ose te njoftoje komisionerin dhe te kerkoje nderhyrjen e tij per venien ne vend te se drejtes se shkelur. Pas ketij ankimi, subjekti i te dhenave mund te ankohet ne gjykate, ne perputhje me parashikimet e kuadrit ligjor ne fuqi.
Komisionieri per te drejten e informimit dhe mbrojtjen e te dhenave personale.
Adresa: Rruga “A. Toptani”, Kati II-te.

www.idp.al
Ne rast se subjekti i te dhenave ka bere ankim, kontrolluesi nuk ka te drejte te ndryshoje te dhenat personale deri ne dhenien e vendimit perfundimtar.

Pyetje/Ankesa/Informacion
Me ane te informacionit te mesiperm shpresojme t’ju kemi informuar ne menyre te plote rreth çeshtjeve te privatesise, ne funksion te perdorimit te faqes web te Portali Kombetar i Konsumatoreve te sherbimeve te ofruara nga Sh.A UK.

Per çdo kerkese, informacion apo problematike te mundshme ne lidhje me faqen web: www.shuk.al, lutemi te na kontaktoni ne:
E-mail: info@shuk.al
Ofruesi: “Portali Kombetar i Konsumatoreve te sherbimeve te ofruara nga Sh.A UK”  

GIZ-AKUM

Rruga Sami Frasheri, Nr. 4, Tirane

 

Kjo faqe interneti është prodhuar me mbështetjen financiare të Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.