Skip to main content

Uji i Pijshëm

Prodhimi i Ujit të Pijshëm

Sh.a.UK Pukë shfrytëzon burimet ujore nëntokësore, nëpërmjet të cilëve prodhon mesatarisht 506 mijë m3 ujë në vit. Shoqëria jonë administron 1 sistem me rrjedhje të lirë dhe I gjithë volumi i ujit të prodhuar, tërësisht vlerësohet.

Rrjeti Shpërndarës

Sh.a.UK Pukë administron një rrjet ujësjellësi prej 121 km nga I cili 78 km rrjet kryesor dhe 43 km rrjet shpërndarës. Shoqëria ofron shërbimin e furnizimit me ujë te pijshëm për 4,4 mijë banorë dhe ka të regjistruar 1,708 klientë nga të cilët 945 janë të paisur me matës konsumi. 

Kjo faqe interneti është prodhuar me mbështetjen financiare të Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.