Skip to main content

Projekti "Pune per Komunitetin"

Qeveria Gjermane , përmes GIZ Albania , po aplikon projektin : "Punë për komunitetin" , me suportin e Sh.a Ujësjellës - Kanalizime Delvinë , me qëllim për t'i ardhur në ndihmë asaj pjese të popullsisë që u prek më shumë nga efekti ekonomik i pandemisë Covid-19.
Ne kemi punësuar gjithsej 52 persona, të cilët po japin kontributin e tyre në pastrimin e kanalave, mirëmbajtjen e rezervuarëve , lyerje dhe sistemimin e ambjenteve.
Të gjithë , si një skuadër e bashkuar , kemi maksimizuar kapacitetet për të përmbushur sa më mirë detyrimet tona si dhe të gjendemi sa më pranë konsumatorit.

Project ID
16.2095.4.001-00
Statusi
Në punim
Fillimi
Financuesi

Kjo faqe interneti është prodhuar me mbështetjen financiare të Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.