Skip to main content

Uji i Pijshëm

Prodhimi i Ujit të Pijshëm

Sh.a.UK Sarandë shfrytëzon burimet ujore nëntokësore të Navaricës, Vrionit dhe Cukës. Nëpërmjet këtyre burimeve, prodhon mesatarisht 5,3 milion m3 ujë në vit nëpërmjet 3 sistemeve me ngritje mekanike dhe 1 sistemi me rrjedhje të lirë. I gjithë volumi i ujit të prodhuar, matet 100%. Sh.a.UK ka një sistem të formalizuar për regjistrimin e ankesave të konsumatorëve.

Rrjeti Shpërndarës

Ajo administron një rrjet ujësjellësi prej 158 km nga I cili, 22 km rrjet kryesor dhe 136 km rrjet shpërndarës. Kjo shoqëri ofron shërbimin e furnizimit me ujë të pijshëm për rreth 57,5 mijë banorë dhe ka të regjistruar 19,712 klientë, nga të cilët 16,599 jane të paisur me matës konsumi.

Kjo faqe interneti është prodhuar me mbështetjen financiare të Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.