Skip to main content

“Pune per komunitetin”

Qeveria Gjermane, përmes GIZ Albania, po aplikon projektin: ‘Punë për Komunitetin’, me suportin e Sh.A Ujësjellës Kanalizime Shkodër, me qëllim për t’i ardhë në ndihmë asaj pjese të popullsisë që u prek më shumë nga efekti ekonomik i Pandemisë COVID 19.

Ne kemi punësuar gjithsej rreth 50  persona me nevoja te vecanta ekonomike, të cilët po japin kontributin e tyre në pastrimin e kanaleve, mirëmbajtjen e rezervuarëve, lyerje dhe sistemimin e ambienteve.

Të gjithë, si një skuadër e bashkuar, kemi maksimizuar kapacitetet për të përmbushur sa më mirë detyrimet tona si dhe të gjendemi sa më pranë konsumatorit.

#gizalbania #projektiujit #water #cashforwork #puneperkomunitetin

 

Statusi
Në punim
Fillimi
Mbarimi
Financuesi

Kjo faqe interneti është prodhuar me mbështetjen financiare të Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.