Skip to main content

Uji i Pijshëm

Prodhimi i Ujit të Pijshëm

Sh.a.UK Shkodër shfrytëzon burime ujore nëntokësore nëpërmjet të cilave prodhon mesatarisht 12,6 milion m3 ujë në vit, nëpërmjet 21 sistemeve me ngritje mekanike dhe 2 sistemeve me rrjedhje të lirë. I gjithë volumi i ujit të prodhuar, vlerësohet (100%). Sh.a.UK Shkodër zbaton një program të rregullt pune për dedektimin e humbjeve të ujit si dhe ka një sistem të formalizuar për regjistrimin e ankesave të konsumatorëve.

Rrjeti Shpërndarës

Kjo shoqëri administron një rrjet ujësjellësi prej 211 km nga I cili, 18 km rrjet kryesor dhe 183 km rrjet shpërndarës. Sh.a.UK Shkodër ofron shërbimin e furnizimit me ujë te pijshëm për 110,8 banorë dhe ka të regjistruar 30,042 klientë nga të cilët 17,881 janë të paisur me matës konsumi.

Kjo faqe interneti është prodhuar me mbështetjen financiare të Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.