Skip to main content

Ujësjellësi

Supply Problems

Probleme me Furnizimin?

Zbuloni se çfarë po ndodh me ujin tuaj.

Incidentet aktuale
Works in your area

Punime në Qytetin Tuaj

Shikoni ku po punohet në hartën e qytetit.

Harta e qytetit online
Report a leak

Lajmërime dhe Të Reja

Informohuni për punën tonë në qytet.

Lexo më shumë
Pay my bill

Si të paguani Faturën Tuaj

Zbuloni mënyrat se si mund të paguani.

Mënyrat e pagesës

Çfarë bëjmë

Uji i Pijshëm

Furnizimi 24 ore me ujë te pijshëm është sfida kryesore ne te ardhmen. Rritja e cilësisë se shërbimit, eliminimi i humbjeve ne rrjet duke përmirësuar infrastrukturën e shpërndarjes se rrjetit, pjese e punës sonë.

Ujërat e Ndotura

Misioni yne eshte te ofrojme zgjidhje ekologjike per problemet e trajtimit te ujerave te zeza , te siguroje cilesi maksimale te ujit te trajtuar ne trupin prites det sipas kerkesave dhe standarteve me te mira europiane dhe legjislacioni ne fuqi.

Ju nevojitet një përgjigje?

  UKT ofron lehtësi dokumentacioni për të gjithë konsumatorët. Tashmë ju duhet thjesht të paraqiteni pranë çdo pIKA UKT me këto dokumenta me vete:

  -Kartë identiteti

  -Librezën e vjetër (+ QKR nëse është biznes)

  -Pagesë 200 lekë

  Kur personi nuk paraqitet vetë, atëherë është i nevojshëm një vetëautorizim dhe në rast se libreza ju ka humbur duhet bërë një vetëdeklarim.

   

  Referuar nenit 22 pika 6 e Ligjit nr.9632, date 30.10.2006 "Per sistemin e taksave vendore" i ndryshuar, përjashtohen nga taksa mbi ndërtesën kategoritë si vijon:

  •pasuritë e paluajtshme-ndërtesa, pronë e subjekteve juridike ose fizike, që në bazë të marrëveshjeve me bashkitë përdoren nga këto të fundit si banesa sociale

  •ndërtesat që përdoren nga komunitetet fetare, në funksion të veprimtarisë së tyre

  •ndërtesat e banimit, të deklaruara si vendbanim nga kryefamiljarët që përfitojnë vetёm pension pleqërie/pension social, kur familja e tyre përbëhet vetёm nga pensionistë, ose dhe me persona në ngarkim të tyre, që janë të paaftë për punë

  •ndërtesat e banimit të kryefamiljarëve që trajtohen me ndihmë ekonomike;

  Ndaj për t'u përjashtuar nga taksa, pensionisti duhet të aplikojë pranë njësisë përkatëse administrative, duke paraqitur:
  1.Librezë uji ose Faturë uji
  2.ID
  3.Librezë pensioni
  4.Certifikatën e pronësisë


Nuk morët një përgjigje nga pyetjet më lartë?
Vizitoni seksionin Pyetje / Përgjigje.

Lexo më shumë

Kjo faqe interneti është prodhuar me mbështetjen financiare të Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.