Skip to main content

Uji i Pijshëm

Prodhimi i Ujit të Pijshëm

Sh.a.UK Tropojë shfrytëzon burime ujore nëntokësore. Nëpërmjet këtyre burimeve, shoqëria prodhon mesatarisht 1,5 milion m3 ujë në vit nëpërmjet 7 sistemeve me rrjedhje të lirë dhe 4 sistemeve me ngritje mekanike. I gjithë volumi i ujit të prodhuar vlerësohet 100%.

Rrjeti Shpërndarës

Sh.a.UK Tropojë administron një rrjet ujësjellësi prej 94 km nga I cili 34 km rrjet kryesor dhe 60 km rrjet shpërndarës. Sh.a.UK Tropojë ofron shërbimin e furnizimit me ujë të pijshëm për rreth 13 mijë banorë dhe ka të regjistruar 2,963 klientë nga të cilët 2,203 janë të paisur me matës konsumi. Shoqëria ka një sistem të formalizuar për regjistrimin e ankesave të konsumatorëve. 

Kjo faqe interneti është prodhuar me mbështetjen financiare të Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.