Skip to main content

Pyetje - Përgjigje

  Kontrata e ujit eshte e lidhur me pronarin e meparshem. Jeni te lutur qe te merrni nje informacion te hollesishem prane zyrave te Sh.A UK dhe te kryeni procedurat e nevojshme per ndryshimin e emrit te kontrates duke paraqitur dokumentacionin e nevojshem. Ndrushimi kryhet vetem kur klienti ka shlyer gjithe detyrimet.

  Jo! Kontrata konsumatore nuk e lejo kete gje. Cdo klient duhet te kete lidhjen te shoqeruar me kontraten e tij me Sh.A UK

  Informohuni paraprakisht ne faqen WEB ne lidhje me dokumentacionin qe ju nevojitet ose telefonit nr. 033604060 dhe paraqituni  prane zyres se konumatorit te Sh.a UK per veprimet e metejshme. Lidhja e re kryet vetem nga personeli i autorizuar nga Sh.A UK

  Njoftoni Sh.A UK nepermjet kerkeses ne faqen WEB, me telefon ne nr. 033604060, ose paraqituni  prane zyres se konumatorit te Sh.a UK. Kerksa duhet te behet brenda 15 diteve nga leshimi i fatures.

  Njoftoni Sh.A UK nepermjet kerkeses ne faqen WEB, me telefon ne nr. Xxxxxxxxxx, ose paraqituni  prane zyres se konsumatorit te Sh.a UK. Te gjitha sherbimet ne kete rast kryhen vetem nga nje hidraulik punonjes ose  i autorizuar nga Sh.A UK. Kostot mbulohen nga Klienti.

  Njoftoni Sh.A UK nepermjet kerkeses ne faqen WEB, me telefon ne nr.033604060, ose paraqituni  prane zyres se konsumatorit te Sh.a UK. Te gjitha sherbimet ne kete rast kryhen vetem nga nje hidraulik punonjes ose  i autorizuar nga Sh.A UK.  Kostot mbulohen nga Klienti.

  Per te gjitha rrjedhjet para matesit eshte pergjegjese Sh.A UK. Lutemi Njoftoni Sh.A UK nepermjet kerkeses ne faqen WEB, me telefon ne nr. 033604060, ose paraqituni  prane zyres se konsumatorit te Sh.a UK. Te gjitha sherbimet ne kete rast kryhen vetem nga nje hidraulik punonjes ose  i autorizuar nga Sh.A UK.

  Per cdo rrjedhje pas matesit kontrata percakton qe Sh.A UK nuk eshte pergjegjese. Klienti duhet ta zgjidhe ne menyre private. Te gjitha sherbimet ne kete rast kryhen vetem nga nje hidraulik punonjes ose  i autorizuar nga Sh.A UK.

  Ndaloni urgjentisht perdorimin e ujit per konsum dhe njoftoni ne faqen WEB ose ne numrin e telefonit nr.033604060 .Per cdo sqarim me te hollesishem paraqituni prane zyres se konumatorit te Sh.a UK

  Kontrollo saracinesken nese eshte e hapur plotesisht. Nese po, atehere konsultou me orarin e furnizimit te paraqitur nga Sh.A Uk ne faqen e internetit ose ne numrin e telefonit nr.033604060. Per cdo sqarim me te hollesishem paraqituni prane zyres se konumatorit te Sh.a UK.

  Kontrollo saracinesken nese eshte e hapur. Nese po, atehere konsultou me orarin e furnizimit te paraqitur nga Sh.A Uk ne faqen e internetit ose ne numrin e telefonit nr.xxxxxxxxx. Per cdo sqarim me te hollesishem paraqituni prane zyres se konumatorit te Sh.a UK

  Kjo akt marrëveshje mund te zgjidhet nga ana e Sh.a ”Ujësjellës Kanalizime” Vlore ne momentin me te pare, qe klienti nuk e respekton atë lidhur me rregullshmërinë e pagesave si dhe kur ai nuk paguan detyrimet e tjera mujore ndaj Sh.a ”Ujësjellës Kanalizime” Vlore.

  Ne ketë rast, klientit i ndërpritet furnizimi me ujë deri ne likuidimin total te detyrimeve. Klienti pasi e lexon dhe bie dakord me ketë akt marrëveshje e firmos atë. Bashkangjitur aktmarrëveshjes ,fatura përmbledhëse e debisë dhe një kopje e kartës se identitetit. Përveç këstit do te paguhet edhe muaji I radhës.

  Kur abonenti që disponon kontratë uji me UKV-ën, aplikon për ujëmatës të ri duhet të paraqitet pranë sporteleve të UKV-së. Dokumentacioni që kërkohet në këto raste është:

  • Kërkesë me shkrim
  • Librezë Uji (fotokopje e faqes së parë) ose kopje të faturës tatimore mujore të konsumit të ujit (për të gjetur numrin e kontratës)
  • Dokument identifikimi
  • Pagesa pranë arkës e tarifës 
  • Dokumenti i pronësisë (vetëm në rastet kur nuk disponohet në dosjen e abonenit, duhet për nënshkrimin e kontratës ligjore.),

Kjo faqe interneti është prodhuar me mbështetjen financiare të Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.