Skip to main content

Ujërat e Ndotura

Kanalizimet

Për here te pare ne Vlore, ne fund te vitit 2015, nisi një pune e cila nuk ishte bere prej vitesh, ne drejtim te pastrimit te kanalizimeve te qytetit. Pas me shume se 40 vjetësh, Bashkia e Vlorës, filloi pastrimin e disa kanalizimeve. Përmendim këtu punën e bere ne rrjetin e kanalizimeve ne lagjen “10 korriku”, ne zonën e mbi Spitalin e Vlorës, ndërhyrjet për pastrimin e Liqenit te Vlorës, pastrimi i kanalit ne lagjen “11 janari”, pastrimi i rrjetit te kanalizimeve ne zonën e Vilave, etj. Kjo pune e nisur do te vazhdoje, ndërsa jep garanci ne mos përmbytjen e qytetit. Efektet kane qene te ndjeshme dhe te prekshme.

  • Mirembajtja e sistemeve te furnizimit me uje te pijshem.
  • Sherbimi i grumbullimit,largimit, dhe trajtimit te ujrave te ndotura
  • Mirembajtja e sistemeve te ujrave te ndotura, si dhe impjanteve te pastrimit te tyre.
  • Mbledhja e tarifes nga konsumatoret per keto sherbime,

Rrjeti i kanalizimeve përbëhet nga tubacione me diametër nga 200mm deri në 2000mm. Materiali i tubacioneve është beton, beton armë dhe PE i brinjëzuar.Në përbërjen e tij rrjeti i kanalizimeve ka edhe puset e kontrollit si element bazë për kontrollin dhe mirëmbajtjen e tij.

Problematikat në rrjetin e kanalizimeve.

  • Ndërtimi i shtesave anësore të pallateve mbi rrjetin e kanalizimit ekzistues.
  • Ndërhyrjet arbitrare në rrjet të subjekteve private.
  • Keqtrajtimi nga ana e banorëve të qytetit.
  • Mosrespektimi i kushteve teknike të zbatimit.

Kjo faqe interneti është prodhuar me mbështetjen financiare të Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.